Portrætter

Slægten Reventlow:

Einar Reventlow
(1893 - 1974)Andre slægter:

Ida Lucie Scheel von Plessen
(1740 - 1792)Slotte og Herregårde


Sandbjerg
Sandbjerg

Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg

Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig.

Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916.

Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930.

1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet.

I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri.
Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.Heraldik


reventlowhardenberg1.jpg
reventlowhardenberg1.jpgGravsten og epitafier


Anne Reventlow d. 1587
Anne Reventlow d. 1587

Her ligger begrawen ærlig og velburdig Jomfru Anne Reffvetlow til Søboe som var salig Anders Reffvetlow og salig Fru
Cissel Langes Datter af Søboe og lefde hun christeligen på
det LXV Aar og døde saligen her paa sin Gaard Søboe den næste Søndag efter Sct. Mortens dag Aar 1587 om Aftenen der Klochen vaar VII slet. Gud give hende med alle tro christne en glædelig og salig Opstandelse på Dommedag. Amen

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Eiler Grubbe

Eiler Grubbe

Mand 1532 - 1585  (53 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Eiler Grubbe 
  Fødsel 7 maj 1532  Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Titel
  • Rigskansler, Biskop.
  Død 20 nov. 1585  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Grubbe, Eiler, 1532-85, til Lystrup, Rigskansler, Søn af Sivert G. (d. 1559) og Mette Ulfeldt (d. 1562), fødtes 28.
   Marts 1532 paa Fædrenegaarden Lystrup i Faxe Herred. Sin Undervisning fik han i Næstved, Roskilde og Kjøbenhavn, til
   sidst i Huset hos den theologiske Professor Jens Sinning, efter hvis Død (1547) han tjente i Kancelliet som Dreng
   under sin Fætter Corfits Ulfeldt, den øverste Sekretær. Selv rykkede han op til en Sekretærplads, men da Prinsen
   (Frederik II) 1554 fik sit eget lille Hof paa Malmøhus, blev E. G. Sekretær hos ham og tjente ham som saadan til hans
   Tronbestigelse. Her ovre i Skaane fandt E. G. sig en Brud i Else Bjørnsdatter Laxmand, og samtidig med sin Kroning
   lod den unge Konge deres Bryllup fejre i Kjøbenhavn (13. Avg. 1559). Efter at E. G. nu for en kort Tid havde trukket
   sig tilbage til Privatlivet paa den skaanske Gaard Hofdal, som han havde faaet med sin Hustru, maatte han i
   Slutningen af 1560 overtage Stillingen som Rentemester, en Stilling, som den snart udbrydende Syvaarskrig med dens
   store finansielle Krav gjorde yderst besværlig; men han holdt dog ud i den til efter Fredslutningen, da han (1570)
   udnævntes til Rigens Kansler og fik Sæde i Rigsraadet. Efter en, som det synes, baade hæderlig og dygtig Livsførelse
   døde han allerede i sit 54. Aar i sin Gaard i Kjøbenhavn Natten mellem 19. og 20. Nov. 1585, 15 Aars Dagen efter sin
   Udnævnelse til Kansler.

   Han var vistnok velset ved Hove, og han blev derfor ogsaa tidlig forsørget med Kanonikater og Forleninger. Allerede
   1555 fik han et Kannikedømme i Ribe, som han 1560 bortbyttede med et andet i Lund, og 1560 fik han et i Aarhus,
   hvilket han imidlertid senere (1563) afstod mod et andet i Lund; 1562 fik han Provstiet i Lund og 1566 Provstiet i
   Viborg. Fra 1561 til sin Død var han forlenet med Mørup i Halland, fra 1571-77 med Husum ved Kjøbenhavn, og fra 1572
   til sin Død sad han som Lensmand paa Tryggevælde og havde her tillige i en Række Aar baade Vordingborg og Jungshoved
   Len under sig. Pengeforstrækninger til Kronen under Krigen skaffede ham desuden 1565 en Del sjællandske Bøndergaarde
   i Pant, senere (1571) ombyttede med hallandske. Som Rigskansler var han forlenet med Odense Provsti. – Lystrup, som
   tilfaldt ham efter Faderen, ombyggede han (1579), og ved sin Sognekirke Kongsted opførte han et Kapel, hvor han selv
   kom til at hvile. Hans ovfr. nævnte første Hustru, Fru Else (f. 1543), døde 30. Maj 1575. Efter hendes Død ægtede han
   15. (22.) Dec. 1577 Kirstine Lykke, en Datter af den bekjendte Hr. Jørgen L. til Overgaard. Hun blev senere gift med
   Niels Gyldenstjerne til Bjørnsholm og døde, for anden Gang Enke, 1630.

   E. G. havde ikke som saa mange Standsfæller fuldendt sin Uddannelse ved Udenlandsrejser, men som de bedste af sin
   Stand ansaa han det for sin Pligt at støtte Videnskabens Dyrkere. Derfor se vi ogsaa Anders Vedel 1572 dedicere ham
   sin Bog om Grækenlands 7 vise som et ringe Taknemmelighedstegn, og derfor tog han sig af den unge Jon Jacobsen
   Venusinus.

   P.Vinstrup, Om det euige Liff oc Død, 1587. N. Huid, Om Dommedags Visshed, 1576.

   C. F. Bricka.
  Person-ID I3895  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 8 maj 2016 

  Far Sivert Grubbe,   f. ca. 1484, Alslevgaard, Faxe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1559 (Alder 75 år) 
  Mor Mette Ulfeldt,   f. ca. 1486, Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 21 jun. 1562 (Alder 76 år) 
  Ægteskab ca. 1509  Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F33647  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Else Laxmand,   f. 14 feb. 1543, Tomarps Kungsgård, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 30 maj 1575, Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 32 år) 
  Ægteskab 12 sep. 1559  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Mette Eilersen Grubbe,   f. ca. 1563, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 12 maj 1656, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 93 år)
   2. Sivert Eilersen Grubbe,   f. 15 apr. 1566, Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 27 mar. 1636 (Alder 69 år)
  +3. Merete Margrethe Eilersen Grubbe,   f. 8 nov. 1568, Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 12 apr. 1654, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 85 år)
   4. Karen Eilersen Grubbe,   f. ca. 1569, Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 26 nov. 1630, Fuirendal (Før: Vindinge), Næstved, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 61 år)
   5. Mette Grubbe,   f. ca. 1572, Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 7 maj 1587, Vognserup, Kundby, Holbæk, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 15 år)
   6. Regitze Eilersen Grubbe,   f. 25 okt. 1572, Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 27 jan. 1636 (Alder 63 år)
  Familie-ID F33016  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 2 Kirstine Lykke,   f. 10 maj 1558, Mariager Kloster, Mariager, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 11 mar. 1630, Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 71 år) 
  Ægteskab 15 dec. 1577 
  Børn 
  +1. Jørgen Grubbe,   f. 24 jul. 1584, Vordingborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 22 nov. 1640, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 56 år)
  Familie-ID F29180  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 8 maj 2016 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 7 maj 1532 - Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 12 sep. 1559 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 20 nov. 1585 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Billeder
  lykke_grubbe_gyldenstierne.jpg
  lykke_grubbe_gyldenstierne.jpg
  grubbe_eiler.jpg
  grubbe_eiler.jpg