Portrætter

Slægten Reventlow:

Benedicte Cathinka Hilda Susanne Emilie Marie Margrethe Anastasia Reventlow
(1911 - 1991)Andre slægter:

Fanny Julie Caroline Mathilde Basse Fønss
(1870 - 1921)Slotte og Herregårde


Krengerup
KrengerupHeraldik


Ulrich Reventlow - våben
Ulrich Reventlow - våbenGravsten og epitafier


Hilda Reventlow (1847-1914)
Hilda Reventlow (1847-1914)

Maler og tegner - bosat i Helsingborg.
 
   

Udskriv Tilføj bogmærke

 Theophili, Vesterborg, Vesterborg, Lolland-Falster, Danmark


Træ:  

Breddegrad: 54.86583716184532, Længdegrad: 11.269161701202393 | Klik for at få kørselsanvisninger til Theophili
Theophili

Notater:
Theophili gravsted

Området omkring Pederstrup var i slutningen af 1700-tallet kendetegnet ved usammenhængende skovøer fordelt ud på
grevskabets jorder. I syd, ned til Vesterborg Sø, ligger Theophiliskoven, hvori Reventlow-slægtens begravelsesplads
endnu findes. Siden 1813 har medlemmer af familien fundet deres sidste hvilested her. I overensstemmelse med tidens
natursværmeri havde C.D.F. greve Reventlows svigerdatter Benedicte von Qualen forud for sin død i 1815 ønsket at blive
begravet i skoven ved Vesterborg Sø, hvilket blev imødekommet ved etablering af gravpladsen, som i 1859 endnu var
omgivet af en mur.

Traditionen med begravelser i naturen skal ikke blot ses i forlængelse af det roussauske sværmeri for det oprindelige og
naturlige - som også ses i periodens begejstring for gravhøje og oldsager - men også som udtryk for, at det i 1805 blev
forbudt at blive begravet indendørs i kirkerne. Når familien Reventlow efterfølgende lod sig begrave i skoven - med
undtagelse af C.D.F. Reventlow og hans nærmeste - skal det samtidig ses som vidnesbyrd om, at koblingen mellem slægt og
besiddelser igennem 1800-tallet undergik en forandring, der medførte en stigende betoning af ejerskabet til jorden.

Ved valget af Theophiliskoven som ramme om gravstedet bekræftede Benedicte von Qualen skovens særlige status i området,
som det også fremgår i Laurits Jørgensens erindringer, hvor det bl.a. beskrives, at præstefamilien i Vesterborg i
1830'erne drog på spadsereture til "…den deilige Theophilii Skov ved Vesterborg Sø, som er et meget smukt Sted". Modsat
grevskabets andre skove blev Theophiliskoven igennem 1800-tallet holdt uden for driftsplanerne, der ellers blev
udfærdiget for alle grevskabets skove. I skoven, der i 1840'erne blev tilplantet med bøgetræer, var anlagt spadseregange
og stier, hvilket bekræfter stedets særlige position og lystbetonede karakter. Det lille bindingsværkshus ved søens bred
neden for gravpladsen er også igennem generationer blevet benyttet til udflugtsmål og badested for herskabet på
Pederstrup - siden af ejerne af Halsted Kloster.

Endnu i 1830'erne blev skoven også benævnt Benedictes Lund efter svigerdatteren. En benævnelse der lægger sig smukt i
forlængelse af traditionen på Pederstrup med navngivning af særlige træer, skove og områder.


Gravsten

 Ikon Beskrivelse Status Beliggenhed Navn (Død/Begravet)
Ahlefeldt, Conrad Ditlev Carl (1795-1815)
Ahlefeldt, Conrad Ditlev Carl (1795-1815)

Ynglingen
Conrad Ahlefeldt
død på Pederstrup
Aaret 1815

Vare end hans Dage faa
og smilede end Glædens Soel
ikkun sielden til hans ior-
diske Bane tillidsfulde
løfte vi dog det svage Blik
til Gud, til den evigkier-
lige Gud.

Thi han giør Smerte
og forbinder
Han saagiør og hans
Hænder læge

(Job 5.16)
.
 
  II, 1  Conrad Ditlev Carl Ahlefeldt (d. 13 nov. 1815)
 
Benedicte Christiane Reventlow
Benedicte Christiane Reventlow


Herunder hviler
BENEDICTE CHRISTIANE
GREVINDE REVENTLOW
til Grevskabet Christianssæde
Født på Aalstrup 17. januar 1834
Givt 14 October 1857
med Geheimeconferentsraad
FERDINAND CARL OTTO
GREVE REVENTLOW
til grevskaberne
Christianssæde og Reventlow
samt Baroniet Brahetrolleborg
død i København 17 januar 1893

Aldrig er jeg uden Vaade
Aldrig dog foruden Naade
Altid har jeg Suk og Vee
Altid kan jeg Jesum see

* *
Salige ere de barmhjertige
Thi dem skal vederfares Barmhjertighed

 
    Komtesse Benedicte Christiane Reventlow (d. 17 jan. 1893)
 
Charlotte Augusta Agnes Reventlow
Charlotte Augusta Agnes Reventlow


I kjærligt Minde
lever den i Herren hensovende
CHARLOTTE AGNES AUGUSTA
comtesse REVENTLOW
født d. 13. januar 1790
død d. 12. januar 1864

Gud er Kjærlighed og hvo som
bliver i Kjærlighed bliver i Gud
og Gud i ham


 
    Komtesse Charlotte Augusta Agnes Reventlow (d. 12 jan. 1864)
 
Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow
Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow


Herunder hviler det forgjængelige af
CHARLOTTE HANNE CHRISTIANE
HILDEBORG REVENTLOW
født d 20. marts 1835
gjenforenet den 6. juni 1854 med
hendes fader Greve Conrad Reventlow
og med hendes d. 17 april 1853
forudgangne eneste Søster Anny
efterladende sig sin sørgende Moder


Salige ere de rene af hjertet
thi de skulle see Gud


Reen af Hjertet var du elskelige Lotte
thi en Engels var din Vandring hernede
til en Engel fuldførte du den.


Kjærlighed varer evig
Efter disse dine sidste trøstende Ord til
Din moder svang din herlige efter Jesu
velsignelse stræbende Aand sig op til din
Gud og Frelser hjemme i Englenes Boliger

 
    Komtesse Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow (d. 6 jun. 1854)
 
Christian Ditlev Einar Reventlow og hans broder
Christian Ditlev Einar Reventlow og hans broder


Herunder hviler støvet af
DITLEV CHRISTIAN EINAR REVENTLOW
Født den 18de September 1860 Død 28de Marts 1861
og af hans forudgangne ældre Broder
Født og Død den 19de Juni 1858


Sønner af Lehnsgreve Ferdinand Reventlow
og hans Hustru Benedicte født Reventlow


Lader de smaa Børn komme til mig
Thi Himmeriges Rige hører saadanne til.

 
    Greve Ditlev Christian Einar Reventlow (d. 28 mar. 1861)
udøbt dreng Reventlow (d. 19 jun. 1858)
 
Christian Johan Ludvig Conrad Reventlow
Christian Johan Ludvig Conrad Reventlow


Sønnesøn af Christian Ditlev Frederik og
førstefødte af Christian Ditlev og Margrethe
Benedicte Reventlow født d 10de Sept. 1801
givt ikkun noget over 4 Måneder med Polly Holck
Winterfeldt blev den 27de sept 1828 ved Døden
vel for en Tid skilt fra os men for evig atter
forenet med den elskede Moder og saa mange ædle
Forudgangne.


Christian lykkelig i alle det ydre livs forhold
droges dog det Blik, der forstod at skatte dig
hen til den Hiertets Reenhed, hvorfra Alle een
varigere Lykke tager sit Udspring og derfor
vende vi med Veemodens Længsel Aandens Oie mod
Sielenes Land thi vi elske dig saa saare og vi
vide at din Lykke havde sin Grund deri at du var
god vide at du ikkun kaldtes til høiere Lyksalig
hed til meere udvidet Virken.


Saa blev da af dit Livs det væsentlige Intet
tabt af vores Kiærlighed til dig som hører
til vores Livs det væsentligste skal intet tabes
og vi skulle værdigere engang prise Gud for at han
knyttede det faste Baand, som forener vores Sjæle


Ja forenet skulle hisset alle dine Kiære med Dig,
med Polly med Benedicte din og hendes datter
under Gienforeningens uudsigelige Salighed prise
ham Alkiærlighedens Væld og her skal Tanken
paa dig du elskede aldrig forlade os og din af
skeed være os et opløftende Exempel paa Friehed
i Christo og Aandens Seier over det iordiske.
 
    Greve Christian Johan Ludvig Conradt Reventlow (d. 27 sep. 1828)
 
Conrad Detlev Cay Reventlow
Conrad Detlev Cay Reventlow


Herunder hviler det forgiengelige
af en ædel Menneskeven
en øm Ægtefælle og en kierlig Fader
CAI CONRAD DITLEV
greve af REVENTLOW
Født den 1. Juni 1785
gift den 4. Juni 1829 med
HANNE CAROLINE ROSENKILDE
som med tvende Døtre sørger
over hans Død den 31 Mai 1840

 
    Greve Conrad Detlev Cay Reventlow (d. 31 maj 1840)
 
Eduard Vilhelm Reventlow
Eduard Vilhelm ReventlowEDUARD VILHELM greve REVENTLOW
yngste Søn af Lehnsgreve C. D. Reventlow
og Benedicte, født von Qualen
født den 8. april 1810, Gift den 12. juli 1844
med Magdalene von Heimbruch
død den 20 sept. 1808


Din Kierlighed, Det var den styrke stor
Den lyste over dit Liv på Jord
som Solen en dejlig Morgen
Mindet om den vil følge dit Navn
og pege opad mod Kjærlighedens Havn
og lette de elskende Sorgen

 
    Greve Eduard Vilhelm Reventlow (d. 20 sep. 1868)
 
Einert Carl Ditlev Reventlow OG Hildeborg Sophie Reventlow
Einert Carl Ditlev Reventlow OG Hildeborg Sophie Reventlow


Herunder hviler støvet
af

EJNAR CARL DITLEV greve REVENTLOW
og hans Hustru
HILDEBORG SOFIE grevinde REVENTLOW
Til Pugerup i Sverrig

I ømme Ægtefæller, kjærlige Forældre og sande
Menneskevenner, Eders ædle Stræben og kjærlige
Virksomhed vii længe mindes med Taknemmelighed

Ejnar Carl Ditlev Reventlow født den 6. Januar 1788
Formælet den 21. Juni 1829 ✝︎ den 1. Mai 1867. Var den
næstyngste Søn af Statsminister, Lehnsgreve
C.D.F Reventlow og Hustru født v. Beulewitz

Hildeborg Sofie Reventlow født den 21 December 1804
Formælet den 21. Juni 1829 ✝︎ den 6 Mai 1868. Var
den ældste Datter af Lehnsgreve
C.D. Reventlow og Hustru født von Qualen.

 
    Greve Einert Carl Detlef Reventlow (d. 4 maj 1867)
Komtesse Hildeborg Sophie Reventlow (d. 6 maj 1868)
 
Ferdinand Carl Otto Reventlow
Ferdinand Carl Otto Reventlow


Herunder hviler Støvet af
FERDINAND CARL OTTO
Greve af REVENTLOW
til Grevskaberne Reventlow og Christianssæde
samt Baroniet Brahe Trolleborg.


Søn af Lehnsgreve C. D.. Reventlow
og hans hustru M. B. von Qualen
født 20 april 1803, død 11 september 1875
Gift 14 October 1857 med
BENEDICTE CHRISTIANE
født GREVINDE af REVENTLOW
som med deres eneste efterlevende Søn
begræder tabet af den kjærligste Mand og Fader


Joh. Ev. K 11. v 25. Jeg er Opstandelsen og Livet
og hvo som troer paa mig, om han end døer,
skal han dog leve.


Naar til Afsked Taarer rinde
Syng da ud med liflig Klang
"Herrens Venner ingensinde
mødes skal for sidste gang.".


 
    Greve Ferdinand Carl Otto Reventlow (d. 11 sep. 1875)
 
Heimbruch, Johanna Amalie Magdalene Elisabeth (1824-1911)
Heimbruch, Johanna Amalie Magdalene Elisabeth (1824-1911)


Grevinde Helene Reventlow
født v. Heimbruch
gift med Greve Eduard Vilhelm Reventlow
Født den 21 juli 1824
Død den 16 januar 1911
.


Selvopofrende, en sand Moder, et fast
samlende Kærlighedsbaand imellem sine!

Træt af dage, mer end Mennesker saa,
længtes du mod Gjenforening med Ham
hvis Folk blev dit, hvis Ungdoms Brud,
hvis stærke trofaste Hustru du blev!

Ydmygt bad du Gud i Jesu Navn
om Hjemlov til de evige Boliger!

 
  I, 3  Johanna Amalie Magdalene Elisabeth von Heimbruch (d. 16 jan. 1911)
 
Holck Winterfeldt, Polly (1799-1867)
Holck Winterfeldt, Polly (1799-1867)
Grevinde Polly Reventlow
født
comtesse Holck Winterfeldt
F. den 28de. Octbr. 1799 D. den 3die Juni 1867

1. Joh. Brev 4.16
Hvo som bliver i Kjærlighed
bliver i Gud
__________


Det gjorde du Moder!
 
    Polly Holck-Winterfeldt (d. 3 jun. 1867)
 
Louise Christiane Benedicte Malvine Reventlow OG 
Christiane Benedicte Malvine Louise Reventlow
Louise Christiane Benedicte Malvine Reventlow OG Christiane Benedicte Malvine Louise Reventlow


LOUISE CHRISTIANE BENEDICTE MALVINE
fød den 26de Juli 1830 døde den 26de Februar 1837


CHRISTIANE BENEDICTE MALVINE LOUISE
Fød den 27de Februar 1832 Døde den 24de Marts 1833

Alt her søde uskyldige smaa Engle være de
Forældrenes Einar og Hilda Reventlows
Haab og deres Glæde


Men intet Haab som af Gud vedlagdes i det
mod Ham den algode barnlig henvendte
aandige Menneske vil blive uopfyldt
og enhver sand Glæde bærer i sig Spiren
til hoiere og varigere Glæde hisset
 
    Christiane Benedicte Malvine Louise Reventlow (d. 24 mar. 1833)
Louise Christiane Benedicte Malvine Reventlow (d. 26 feb. 1837)
 
Reventlow, Anny Frederikke Sofie Cecilie (1830-1853)
Reventlow, Anny Frederikke Sofie Cecilie (1830-1853)


Herunder hviler det forgjængelige af
Anny Frederikke Sofie Cecilie Reventlow
Født d. 14. april 1830
Gjenforenet d. 17. april 1853 med hendes for-
udgangne Fader Greve Conrad Ditlev Reventlow.
Dybt savnet og inderlig begrædt af
hendes efterladte Moder og Søster.


Vær stærk i Troen og vær
overbevist om at Gud gjør alt vel.


Dette var din sidste Bøn til din elskede Søster
forinden din troende ved mange Lidelser
lutrede fromme menneskekjærlige Sjæl i
din unge Alder inddrog til det bedre Land
hvorefter du længtes.


Over din frigjorte Aand, du kjære
udbreder der sig her i de himmelske Boliger
Jesu Fred og dit rette Fædrelands
bedste Velsignelse.

 
    Komtesse Anna (Anny) Frederikke Sophia Cicilia Reventlow (d. 17 apr. 1853)
 
Reventlow, Christian Detlev (1775-1851)
Reventlow, Christian Detlev (1775-1851)


Herunder hviler det jordiske Klædebaand af
Christian Ditlev Greve af Reventlow
Til Grevskaberne Christianssæde og Reventlow
Født den 28. April 1775
Gift den 24. Juni 1800 med Margrethe Benedicte von Qualen
Død den 31. Januar 1851
________

Guds og Sandheds Erkjendelse i Christo
var din rastløse Stræben
din utrættelige Virken i Kjærlighed
Velsignet være Fader dit Minde!
Fulgt være dit Eksempel!
________

Du søgte ærligt efter Sandheds Spor
med Alvor efter Vejen til Guds Rige
Nu ser i Lys du hvert et dunket Ord
og Veiens Maal du fandt, du elskelige.

 
    Greve Christian Detlev Reventlow (d. 31 jan. 1851)
 
Reventlow, Christian Ditlev Eberhard Preben Ferdinand
Reventlow, Christian Ditlev Eberhard Preben Ferdinand


CHRISTIAN DITLEV
REVENTLOW
28/8 1912 6/4 1928
OG HANS MODER
1884-1984


Og I skal erkende Sandheden
og Sandheden skal frigøre eder
Joh 8-34
.


 
    Lucie-Marie Ludovika Anastasia Adelheid Karola Hedevig Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (d. 20 apr. 1984)
Greve Christian Detlev Eberhard Preben Ferdinand Reventlow (d. 6 apr. 1928)
 
Reventlow, Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard
Reventlow, Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard
 
    Lensgreve Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard Reventlow (d. 2 feb. 1929)
 
Reventlow, Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand
Reventlow, Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand
 
    Greve Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand Reventlow (d. 22 jan. 1923)
 
Reventlow, Hilda Benedicte (1870-1870)
Reventlow, Hilda Benedicte (1870-1870)


Herunder hviler støvet af
HILDA BENEDICTE REVENTLOW
Født den 12. september 1870
Død den 14. september 1870


og af hendes lille broder
født og død den 29. November 1871


Børn af Lensgreve
FERDINAND REVENTLOW
og hans hustru
BENEDICTE født REVENTLOW


Urandsagelige ere dine veie, o Gud.
.

 
    Komtesse Hilda Benedicte Reventlow (d. 14 sep. 1870)
udøbt dreng Reventlow (d. 29 nov. 1871)
 
Reventlow, Iven Eduard
Reventlow, Iven Eduard
 
    Greve Iven Eduard Reventlow (d. 20 jul. 2003)
 
Reventlow, Louise Sybille (1783-1848)
Reventlow, Louise Sybille (1783-1848)

LOUISE SYBILLE REVENTLOW
Fød den 30te Juni 1783
Indgik til det bedre Liv den 1ste Mai 1848

Lykkelig den der lever saa Gud hengiven
saa opofrende og kjerlig som Du!

Lykkelig her, Lykkelig hisset!!
.

 
    Komtesse Louise Sybille Reventlow (d. 1 maj 1848)
 
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Elskede Søn! Mindet om din
faste Villie dit ædle Hierte
Din inderlige Kierlighed, der
bandt dig til din fromme
Adelheit og til alle dine
Kiere og hver en anden Lighed
mellem dig og din ædle Bro-
der Christian samler vort
længselsfulde Blik i et him-
melsk Billede i hvilket vi see
Eder forenede med den elskede
Moder, med hende hvis fromme
Kierlighed saa blidt ledede
Eders de første Trin paa den
Vei, hvor paa I uden at svigte
vandrede mod Evighedens Maal.  
    Greve Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow (d. 5 nov. 1835)
 
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Ludvig! Skjønt lykkelig i alle
dit ydre Livs Forhold, droges
dog det Blik, som forstod at
skatte Dig, hen til den Hier-
tets Renhed, hvorfra ale-
ne en værdigere Lykke tager
sin Udsending og derfor vende
vi med Vemodens Længsel
Aandens Øie mod Sjælenes
Land, hvorhen Du kaldtes til
højere Lyksalighed, til mere
udvidet Virken, og hvor vi en-
gang verdigere skulle prise
Gud for det stærke Kierlig-
heds Baand, hvor med Han
knyttede os til Dig og hvor-
af Intet skal tabes! 
    Greve Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow (d. 5 nov. 1835)
 
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
I have vel en Bedrøvelse, men
Jeg vil se Eder igen og Eders
Hierte skal glædes, og Ingen
skal da tage Eders Glæde fra
Eder.

Ioh Evg 16.22 
    Greve Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow (d. 5 nov. 1835)
 
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
 
    Greve Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow (d. 5 nov. 1835)
 
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Sønnesøn af Christian Ditlev
Frederik og tredje Søn af Chri-
stian Detlev og Margrethe Be-
nedicte Reventlow født den 16.
juni 1806. Gift ikkun noget over
3 Maaneder med Adelheit von
Der Decken, blev den 5.November
1835 ved Døden vel for en Tid
skilt fra os, men for evigt at-
ter forenet med den elskede
Moder og med Dig du evig elske-
de Christian og saa mange
ædle Forudgangne. 
    Greve Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow (d. 5 nov. 1835)
 
Rosenkilde, Hanne Caroline (1806-1884)
Rosenkilde, Hanne Caroline (1806-1884)Salige er de som sørge, Thi de skulle hussvales.
Matth 5.C.4V

Herunder hviler det forgiængelige af
HANNE CAROLINE REVENTLOW
datter af afdøde Conferentsraad Rosenkilde
Født den 15 iuni 1806. Ægteviet 4. iuni 1829
til Greve CONRAD REVENTLOW

Ved Guds Naade gienforenet med Mand Børn
og Forældre 24. October 1884

Begrædt af en efterladt Søster.
.

 
    Hanne Caroline Rosenkilde (d. 24 okt. 1884)
 
udøbt pige datter af Einar og Hilda Reventlow
udøbt pige datter af Einar og Hilda Reventlow


Ikkun fem Dage var du
uskyldige lille Pige
dine Forældres
Einar og Hilda Reventlows
Haab og Glæde herneden
Men som dine Søstre vil du
berede dem evige Glæder
i Gudsrige

 
    udøbt pige Reventlow (d. 15 jul. 1835)
 

Alle begravelser

 #   Efternavn, Fornavn   Begravelse   Person-ID   Træ 
1. Ahlefeldt, Conrad Ditlev Carl   begr. nov. 1815 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I10531 Reventlow 
2. Branner, Tove Ida Marie   begr. 22 aug. 2021 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I18957 Reventlow 
3. Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, Lucie-Marie Ludovika Anastasia Adelheid Karola Hedevig   begr. apr. 1984 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I15609 Reventlow 
4. Heimbruch, Johanna Amalie Magdalene Elisabeth von   begr. 23 jan. 1911 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I13502 Reventlow 
5. Holck-Winterfeldt, Polly   begr. 11 jun. 1867 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12018 Reventlow 
6. Qualen, Caroline Hilleborg Juliane Franziska von   begr. 1 jun. 1885 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12680 Reventlow 
7. Qualen, Emma Sophie Dorothea Anna Benedicte Christine von   begr. 30 maj 1888 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12777 Reventlow 
8. Qualen, Margrethe Benedicte von   begr. 4 maj 1813 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I10450 Reventlow 
9. Reventlow, Komtesse Anna (Anny) Frederikke Sophia Cicilia   begr. 24 apr. 1853 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I11566 Reventlow 
10. Reventlow, Komtesse Benedicte Christiane   begr. 24 mar. 1883 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12940 Reventlow 
11. Reventlow, Komtesse Benedicte Louise Agnes   begr. eft. 4 maj 1813 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I10451 Reventlow 
12. Reventlow, Komtesse Charlotte Augusta Agnes   d. 12 jan. 1864 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I11889 Reventlow 
13. Reventlow, Komtesse Charlotte Johanne Christiane Hildeborg   begr. 11 jun. 1854 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I11593 Reventlow 
14. Reventlow, Greve Christian Detlev   begr. 8 feb. 1851 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I11480 Reventlow 
15. Reventlow, Greve Christian Detlev Eberhard Preben Ferdinand   begr. 13 apr. 1928 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I14097 Reventlow 
16. Reventlow, Greve Christian Johan Ludvig Conradt   begr. 1 okt. 1828 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I10856 Reventlow 
17. Reventlow, Lensgreve Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard   begr. 9 feb. 1929 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I14124 Reventlow 
18. Reventlow, Christiane Benedicte Malvine Louise   d. 24 mar. 1833 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I25441 Reventlow 
19. Reventlow, Greve Conrad Detlev Cay   begr. 6 jun. 1840 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I11186 Reventlow 
20. Reventlow, Greve Ditlev Christian Einar   begr. 3 apr. 1861 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I11796 Reventlow 
21. Reventlow, Greve Eduard Vilhelm   begr. 28 sep. 1868 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12062 Reventlow 
22. Reventlow, Greve Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand   begr. 29 jan. 1923 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I13938 Reventlow 
23. Reventlow, Greve Einert Carl Detlef   d. 4 maj 1867 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12017 Reventlow 
24. Reventlow, Greve Ferdinand Carl Otto   begr. 18 sep. 1875 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12302 Reventlow 
25. Reventlow, Komtesse Hilda Benedicte   begr. 18 sep. 1870 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12123 Reventlow 
26. Reventlow, Komtesse Hildeborg Benedicte Margrethe Louise   d. 7 feb. 1867 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12007 Reventlow 
27. Reventlow, Komtesse Hildeborg Sophie   d. 6 maj 1868 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12053 Reventlow 
28. Reventlow, Greve Iven Eduard   begr. 25 jul. 2003 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I15888 Reventlow 
29. Reventlow, Louise Christiane Benedicte Malvine   d. 26 feb. 1837 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I25440 Reventlow 
30. Reventlow, Comtesse Louise Malwina Genoveva   d. 17 apr. 1891 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12879 Reventlow 
31. Reventlow, Komtesse Louise Sybille   begr. 9 maj 1848 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I11392 Reventlow 
32. Reventlow, Greve Ludvig Cai Conrad   begr. 5 jul. 1869 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12089 Reventlow 
33. Reventlow, Greve Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst   begr. 11 nov. 1835 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I11056 Reventlow 
34. Reventlow, udøbt dreng   d. 29 nov. 1871 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I25443 Reventlow 
35. Reventlow, udøbt dreng   d. 19 jun. 1858 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I25444 Reventlow 
36. Reventlow, udøbt pige   d. 15 jul. 1835 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I25442 Reventlow 
37. Rosenkilde, Hanne Caroline   begr. 29 okt. 1884 Theophili, Vesterborg, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted I12649 Reventlow