free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Citater

1784:

Uddrag af instruks for Brahetrolleborg Skolevæsen:

At kastes ud af Skoelen er den største Straf og maae skee overmaade sielden. Skoleholderen maae ikke straffe Temperements Feil, Uagtsomhed, Søvnagtighed og Langseendrægtighed, naar det sker af Overiilelse imod Forsæt eller af Vildskab. - Derimod maae straffes Fornærmelse imod andre Børn og hver Fristelse (af dem) til det Onde, Ulydighed, Synd og saadanne Vaner, som ere skadelige for Hiertet og hindrer dets gode Dannelse. - Allehaande Straf Instrumenter forkastes reent, såsom umaadelig Slag, at rive dem i Haarene, at knibe i Ørene o.s.v. maae aldeles ikke finde Sted. Et Riis for de smaae Børn som sielden, men med Eftertryk maae bruges, en tynd Tamp for de større og af samme 3 eller 4 slag, men aldrig over 10, hvilket Skoleholderen ikke selv, men en anden offentlig maae giøre, og kun efter Skoele Commissionens Kiendelse.