Portrætter

Slægten Reventlow:

Christine Sophie Reventlow
(1672 - 1757)Andre slægter:

Boye Sophus Reventlow
(1873 - 1951)Slotte og Herregårde


breitenburg_a.jpg
breitenburg_a.jpgHeraldik


Exlibris
Exlibris

Kammerherre HEINRICH GREVE DE REVENTLOU 1796-1841 Hvid Ridder - 28 juni 1840


Gravsten og epitafier


Ligsten over <a href=Erik Krabbe og Margrethe Andersdatter Reventlow' title='Ligsten over Erik Krabbe og Margrethe Andersdatter Reventlow' />
Ligsten over Erik Krabbe og Margrethe Andersdatter Reventlow

Jordløse Kirke, Haarby, Båg Herred, Odense Amt, Danmark
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Otte Krag

Otte Krag

Mand 1611 - 1666  (54 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Otte Krag 
  Fødsel 29 aug. 1611  Agerkrog gods, Tistrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse 1646  Halsnø Kloster, Hordaland, Norge Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Lensmand på Halsnø Kloster og Hardanger 
  Beskæftigelse 1651  Bøvling Slot, (nu: Rysensteen Herregaard), Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Lensmand på Bøvling 
  Beskæftigelse 1655  Riberhus, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Lensmand på Riberhus 
  Beskæftigelse 1658  Nyborg Slot, Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Lensmand på Nyborg 
  Død 4 feb. 1666  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Krag, Otte, 1611-66, til Egeskov og Voldbjærg, Rigsraad, Søn af Niels K. (d. 1650), blev født 29. Avg. 1611 paa Agerkrog. Hans Opdragelse foregik først hjemme, dernæst hos hans Faster og endelig paa Sorø Akademi. 1630 tiltraadte han sin Udenlandsrejse, der med en Afbrydelse 1635 varede til 1638; navnlig synes han at have dyrket Studiet af Retsvidenskaben, dels ved Universitetet i Padua, dels ved Rigskammerretten i Speier. Strax efter sin Hjemkomst blev han Sekretær i danske Kancelli, gik 1639 som Gesandt til Sverige, fulgte 1640 Hannibal Sehested paa hans Ambassade til Spanien og 1643 Just Høg og Gregers Krabbe til Osnabrück. I Jan. 1645 blev han øverste Sekretær og forlenedes 1646 med Halsnø Kloster og Hardanger i Norge, hvilket Len han 1651 ombyttede med Bøvling i Jylland. 19. Okt. 1645 havde han i Odense Bryllup med Anne Rosenkrantz til Skjoldemose, Datter af Holger R. til Glimminge. Han stod sig godt med de forskjellige Stormænd, hvis Indflydelse krydsede hinanden i Christian IV’s sidste Dage, saaledes baade med Corfits Ulfeldt og Hannibal Sehested; ogsaa af Kongen var han afholdt og fik hans Portræt til Gave. Ligeledes hos Frederik III var han godt anskreven efter hans Tronbestigelse, fulgte ham paa hans Hyldingsrejser til Norge og Hertugdømmerne og blev i Juni 1653 Medlem af Rigsraadet, hvorved hans Stilling i Kancelliet ophørte. 1655 fik han i Steden for Bøvling det store Riberhus Len, indtil han 1658 blev Lensmand paa Nyborg.

   Med Bekymring saa han uden Tvivl Begivenhederne 1651, Hannibal Sehesteds og Corfits Ulfeldts Fald, der kom til at virke rokkende paa Adelens Stilling; thi hans Tankegang var udpræget aristokratisk, og han beklagede Udgivelsen af Ulfeldts Æresforsvar som et for ham overraskende Skridt, der stred imod hans Tro paa Rigshofmesterens Klogskab. Snart kom ogsaa Krigsbegivenhederne og med dem de overvældende Ulykker og Skuffelser. Fra Juli 1657 hørte K. til det befuldmægtigede Udvalg af Rigsraadet, der som en Slags kollegial Forvaltningsinstitution havde den lidet misundelsesværdige Opgave at sørge for Landets bedste i Almindelighed og navnlig for Finanserne; dog var han ofte fraværende paa Sendelser til Provinserne, baade til Skaane, hvor han i Sept. skulde sætte Mod i Hæren, og navnlig til Fyn. Her var han da ogsaa tilstede, aa Carl Gustav bemægtigede sig Øen; han blev Svenskekongens Fange i Nyborg i de første Dage af Febr. 1658. Dybt bedrøvet over Fædrelandets Ulykke og over, hvad der ramte ham personlig, led han dog mest under den voxende Forbitrelse mod Adelen; «intet er mere ganget os til Hjærte», skrev han til Joachim Gersdorff, «end at vi af vore egne ilde skulde eftertales; disse Tider have mange Menneskers hemmelige Tanker aabenbaret». Frigiven efter Roskildefreden sendtes han lige før det nye Fredsbrud til Kronborg for at sørge for Slottets Forsvar. Under selve den anden Krig udfoldede han en betydelig Virksomhed, dels i Kjøbenhavn, dels om Bord paa Flaaden for at skaffe Proviant og Undsætning, særlig til Nakskov, og sendtes flere Gange til Kurfyrsten af Brandenborg paa Halvøen for at slutte Overenskomster med ham om Hjælp til Øerne; vigtigst var dog den Ambassade, der i Nov. 1659 betroedes ham og Godske Buchwald. De afgik først til Hertugerne af Brunsvig-Lyneborg for at søge at faa dem til at støtte Danmark; Bestræbelserne glippede, og de rejste videre til Haag for at modarbejde den svenske Indflydelse og faa Generalstaterne til aktivt at hjælpe til Kjøbenhavns Befrielse. Heller ikke her blev Udbyttet af Anstrængelserne stort, men Ambassaden strakte sig over 3 Fjerdingaar; først i Avg. 1660 kom K. tilbage til Kjøbenhavn.

   Da stode nye store Begivenheder for Døren, og K. kom paa det skæbnesvangre Stændermøde til at være en af Hovedrepræsentanterne for Adelens Forsøg paa at fastholde sin tidligere Stilling og for dens Modstand baade mod Kongehusets Planer og mod de uprivilegerede Stænders Angreb. Det var ham, der 17. Sept. spurgte de konjungeredes befuldmægtigede, hvad de indbildte sig, om der ikke burde være Forskjel paa en Herremand og en Bonde, og rimeligvis 9. Okt. havde han paa Slotsbroen det bekjendte Sammenstød med Hans Nansen, hvor han truede denne med Blaataarn og fik til Svar Anvisningen paa Stormklokken i Frue Kirkes Taarn. Paa faa gjorde vel ogsaa Statsforandringen et mægtigere Indtryk end paa ham; han indskrænkede sit Hus og bad sine Venner have Taalmodighed, thi dette kunde ikke staa længe. Helt tilsidesat blev han dog ikke af den nye Regering; han aflagde ny Ed som Rigsraad, blev Medlem af Statskollegiet og af den store Lovkommission og benyttedes 1665 til en Sendelse til Gottorp. Men Forskjellen fra tidligere var dog overordentlig stor, Nyborg Amt mistede han 1662, og han regnedes almindelig for en af Hovedmændene i den mod Enevælden og særlig mod Christoffer Gabel fjendtlige Kreds. 4. Febr. 1666 døde han; hans Enke overlevede ham til 10. Juli 1688.

   O. K. var ikke noget betydeligt Talent og indsaa fremfor alt ikke, at Tiden krævede en stor Imødekommenhed fra Adelens Side; fra hans Bønder klagedes ogsaa over hans Haardhed. Ikke desto mindre er der i flere Henseender noget ret sympathetisk over hans Personlighed; han havde ved Siden af Sans for Malerier litterære Interesser, skaffede sig Oplysninger vedrørende nordisk Historie og besad et ikke ringe Bibliothek. Selv benyttede han ogsaa Pennen, forfattede en statsretlig Kommentar til Frederik III’s Haandfæstning, der indeholdt en Retfærdiggjørelse af dennes Baand paa Kongemagten, og skrev en Række Dagbøger af ikke uvigtigt Indhold.

   M. Henrichsen, Ligpræd. ov. O. K. (1668). Universitetsprogr. (1666). Danske Saml. 2. R. II, 62 ff. Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., Fol., Nr. 634 b (Dagbog 1658).

   J. A. Fridericia.
  Person-ID I6078  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 19 maj 2018 

  Far Niels Krag,   f. 23 jun. 1574, Trudsholm, Havndal, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 14 maj 1650 (Alder 75 år) 
  Mor Jytte Banner Høeg,   f. 19 nov. 1589, Vang, Sulsted, Nørresundby, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 11 jul. 1659, Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 69 år) 
  Ægteskab 16 sep. 1610  Aalborg, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F29093  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Anne Holgersdatter Rosenkrantz,   f. 10 jul. 1619, Halmstad Slot, Halland, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 10 jun. 1688, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 68 år) 
  Ægteskab 19 okt. 1645  Sct. Knuds Kirke, Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Sophie Amalie Krag,   f. 1 dec. 1648   d. 31 jul. 1710 (Alder 61 år)
  +2. Niels Krag,   f. 22 aug. 1653   d. 22 feb. 1713 (Alder 59 år)
  Familie-ID F30865  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 19 maj 2018 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 29 aug. 1611 - Agerkrog gods, Tistrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 19 okt. 1645 - Sct. Knuds Kirke, Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Lensmand på Halsnø Kloster og Hardanger - 1646 - Halsnø Kloster, Hordaland, Norge Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Lensmand på Bøvling - 1651 - Bøvling Slot, (nu: Rysensteen Herregaard), Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Lensmand på Riberhus - 1655 - Riberhus, Ribe, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Lensmand på Nyborg - 1658 - Nyborg Slot, Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 4 feb. 1666 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Billeder
  krag_otte_632.jpg
  krag_otte_632.jpg